ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ  เดิมชื่อโรงเรียนสุขุมาลลัย  สร้างขึ้นเมื่อ พ..  2440   โดยสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี (พระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่  5)  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารทรงปั้นหยา    ศิลปสถาปัตยกรรมแบบยุโรป   เป็นอาคาร  2  ชั้น  โครงสร้างก่ออิฐถือปูน  ขนาดอาคาร 8.50 x 30.00 เมตร  พื้นปูด้วยไม้  มีห้อง  8  ห้อง     แบ่งเป็นห้องเรียน 7 ห้อง  ห้องครูใหญ่  1  ห้อง  ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา    วัดพิชยญาติการาม  เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของประชาชน    ที่อยู่ในท้องถิ่นเขตคลองสาน   ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเขตฝั่งธนบุรี    ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า  โรงเรียนสุขุมาลลัยเป็นอาคารเรียนแผนกมัธยม  บุคคลระดับประเทศอย่าง เช่น    พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  (พจน์   พหลโยธิน)      นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุขุมาลลัยนี้ด้วย   โรงเรียนสุขุมาลลัยจึงมีบทบาทต่อการศึกษาของไทยในยุคนั้น    ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นแห่งการศึกษาสมัยใหม่

          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยุบโรงเรียนสุขุมาลลัยนี้ลง  ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อย  หลังจากตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้ว  จึงเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตลาดแขก วัดพิชัยญาติ   เป็นครั้งแรก  มีครูชาย  3  คน  นักเรียน  70  คน

-    .. 2481 โรงเรียนได้โอนไปขึ้นกับเทศบาลธนบุรี  ใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาล 2  (วัดพิชัยญาติ)”  

   -  ธันวาคม  ..  2486 ได้โอนโรงเรียนไปขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ คงเหลือแต่ชื่อโรงเรียน

  -   .. 2491    ครูประชาบาลได้ยกฐานะเป็นข้าราชการพลเรือน  โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  

              โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

-     มิถุนายน  ..  2498  โอนโรงเรียนกลับไปขึ้นกับเทศบาลอีกครั้ง  โดยมีเงื่อนไขว่า  นับตั้งแต่วันรับโอนโรงเรียนมีกำหนด  5  ปี   กระทรวงศึกษาธิการให้เทศบาลยืมตัวครูไว้ทำการสอนก่อน  ถ้าครูไม่พอให้เทศบาลจะต้องบรรจุครูเพิ่ม โดยใช้งบประมาณของเทศบาล  เมื่อครบ  5 ปีกระทรวงศึกษาธิการจึงโอนครูและโรงเรียนมาขึ้นกับเทศบาลโดยเด็ดขาด

 -    8 มิถุนายน 2510 โรงเรียนได้รับหนังสือที่ 379/2510  จากสำนักงานเทศบาลนครธนบุรี   ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนวัดพิชัยญาติเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดพิชัยญาติ

-     21 ธันวาคม พ.. 2514 หัวหน้าคณะปฏิวัติ (จอมพลถนอม กิตติขจร) ประกาศรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

-     กันยายน  .. 2515  โรงเรียนเทศบาลวัดพิชัยญาติ     ได้รวมกับนครหลวงกรุงเทพธนบุรีอย่างเด็ดขาด

-    13 ธันวาคม พ.. 2515    คณะปฏิวัติประกาศให้นครหลวงกรุงเทพธนบุรี   เป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335/2515     โรงเรียนวัดพิชัยญาติจึงขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ใช้อักษรย่อว่า ก คส.พญ.

 

-     กุมภาพันธ์  ..  2516  โรงเรียนได้รับคำสั่งที่ 181/2516  ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียน

             เทศบาลวัดพิชัยญาติ  เป็น  โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

โรงเรียนวัดพิชัยญาติได้รับอนุมัติจากกรุงเทพมหานครให้เปิดทำการสอน ชั้นประถมปลายในปีการศึกษา  2517 ปีแรกมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2  ห้องเรียน เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่  6  ตามแผนการศึกษาชาติ  2520

          ต่อมากรุงเทพมหานครเห็นว่าอาคารสุขุมาลลัย    ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงอนุมัติให้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่    ขณะนั้นทางวัดต้องการใช้สถานที่เพื่อเป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์   และสามเณร    ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ซื้อโรงเรียนธนบุรีศึกษา  และทำการสร้างตำเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคาร 4  ชั้น  16  ห้องเรียน   เปิดใช้เป็นสถานที่เรียนแห่งใหม่   ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  ..  2519  จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดพิชยญาติการาม    มีเนื้อที่  1  ไร่  1  งาน  90.61  ตารางวา    และตั้งอยู่เลขที่  32  ถนนสมเด็จเจ้าพระยา   แขวงสมเด็จเจ้าพระยา   สำนักงานเขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร

ใน พ..  2530  กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สร้างอาคารเอนกประสงค์  โดยใช้งบประมาณ  610,000 บาท

(หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นตึก 2 ชั้น    เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น    ใช้ประกอบอาหาร    เป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน    และใช้เป็นห้องประชุมอาคารเอนก-ประสงค์      เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ..  2530   จนถึงปัจจุบัน      ซึ่งทางโรงเรียนพยายามหาทางพัฒนาและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์       ให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกตามสุขลักษณะของสถานที่ใช้ประกอบอาหาร

..  2543  โรงเรียนได้จัดทำโรงกิจกรรมขึ้น และใน ปี พ.. 2544  ได้รับงบประมาณจากเงินกู้

ธนาคารโลก    ปูพื้นกระเบื้องโรงกิจกรรม    และทำโครงเหล็กขึงสแลนด์บังแดดบริเวณสนาม    และปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ชั้นล่าง     พร้อมบริเวณรอบอาคาร

          ปีงบประมาณ  2544  ได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเติมโรงอาหารและปูกระเบื้อง     โดยต่อเติมเติมเนื้อที่ด้านข้างอาคารเอนกประสงค์   จนถึงรั้วด้านข้าง  และเปิดใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกันยายน  2544

-    ปีงบประมาณ  2545    ได้งบแปรญัตติจาก  ส.ก. จำนวน  34,000  บาท  จัดซื่อพัดลมแบบโคจร  ยี่ห้อ  victor  ขนาด  16  นิ้ว  พัดเพดาน  ห้องเรียน  จำนวน  20  เครื่อง

-    ปีงบประมาณ  2546 

-  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างที่ดื่มน้ำและแปรงฟัน  พร้อมก๊อกน้ำยาง  33  เมตร 

   เป็นเงิน  181,500  บาท

-  สร้างกันสาดแผ่นใสโครงเหล็ก  หลังอาคารเรียน  พื้นที่  60  ตารางเมตร 

   เป็นเงิน  90,000     บาท
    

-  สร้างห้องน้ำอาจารย์  2  ห้อง

-  ฉาบปูนเรียบ  รอบขอบสนามสำหรับปลูกต้นไม้

-    ปีงบประมาณ  2547    ได้รับงบประมาณ  200,840  บาท  งานปรับปรุงโรงเรียน

- ซ่อมเพดาน  อาคารเรียนชั้น  4  จำนวน  4  ห้อง

-  ซ่อมหลังคารั่ว  4  จุด

-    ปีงบประมาณ  2548   ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  5  ชั้น  15  ห้องเรียน  เงิน  11,190,000  บาท

-    ปีงบประมาณ  2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  3  ชั้น  6  ห้องเรียน  ชั้นล่างเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน  มีอาคารเสริมใช้เป็นที่ประกอบอาหาร  บริเวณหน้าเสาธงเปลี่ยนหลังคาสแลนเป็นเมตาชีทสำหรับกันแดดและฝน  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสร้างเวทีสำหรับนักเรียนทำกิจกรรมหรือแสดงบนเวที

-    ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ 

-  ปรับปรุงห้องผู้บริหารโรงเรียนและห้องธุรการ

-  ก่อสร้างป้ายชื่อประตูทางเข้า

                        รวมเป็นเงิน  112,500  บาท

-    ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณ 

-  ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น  ปูพื้นยางกันกระแทก พร้อมตกแต่งขอบ  เป็นเงิน 358,800 บาท

-  สกัดพื้นซีเมนต์  ปรับระดับพื้นพร้อมแต่งผิวสนามด้วยยางสังเคราะห์ เป็นเงิน 638,400 บาท

                        รวมเป็นเงิน  997,200  บาท

-    ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณ จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

-  สร้างหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น เป็นเงิน  358,800 บาท

-    ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร   

-  ยกระดับสนามปูนข้างอาคารเรียน  เป็นเงิน  358,800 บาท

-  สร้างอ่างน้ำพร้อมก๊อกน้ำ 20 ก๊อก เป็นเงิน  638,400 บาท

-  ทาสีรั้วโรงเรียน เป็นเงิน 638,400 บาท

-  ปรังปรุงเปลี่ยนพื้นสนามเด็กเล่น ปูพื้นยางกันกระแทก พร้อมตกแต่ง

                        รวมเป็นเงิน  997,200  บาท

-    ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

-  ปรับปรุงพื้นสนาม  กีฬา เอนกประสงค์ เป็นเงิน 888,000 บาท

-  ปูพื้นเสาธง และลานแท่นพระพุทธรูปด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวหยาบ เป็นเงิน 12,400 บาท

-  ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน เป็นเงิน  9,000 บาท  

- ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ

- สร้างร้านค้าสหกรณ์ เป็นเงิน 231,217 บาท

- ปรังปรุงห้องดนตรี เป็นเงิน 415,298 บาท

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000BTU

- ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ

  เป็นเงิน 22,500 บาท

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU

  เป็นเงิน 100,200 บาท

                - ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ

-          จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ เป็นเงิน 12,900 บาท

-          ปรับปรุงหลังคาสนามกีฬา และหลังคาห้องสหกรณ์โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

เป็นเงิน  75,752.79 บาท


 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

32 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา2 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600

E-mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th  phone : 02 437 3768

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.watpichaiyatschool.ac.th
Design bywebkroox.com