วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

โรงเรียนมีคุณภาพตราฐานการศึกษาดีเยี่ยม
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา
พัฒนาตนให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี
อนุรักษ์ประเพณีรักษาสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

1. ครูพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ รู้จัก     คิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิตในสังคม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
4. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
5. พัฒนาจิตใจของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่มั่นคงทางอารมณ์
6. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
7. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


 

 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

32 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา2 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600

E-mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th  phone : 02 437 3768

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.watpichaiyatschool.ac.th
Design bywebkroox.com