วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เป็นองค์กรยกระดับแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นต้นแบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่