กลยุทธ์- ข้อมูลทั่วไปกลยุทธ์

 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : (OBECQA)และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : TQA


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

E-mail : info@watpichaiyatschool.ac.thphone : 042-281279 โทรสาร 042-282866

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By https://watpichaiyatschool.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่